07-01-2022 r. Wersja do wydruku  

Dodatek osłonowy

 

 

 

W gminie Dolsk obsługa wniosków o przyznanie dodatku osłonowego prowadzona jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do dnia 31 października 2022 r. Osoby, które złożą wniosek do 31 stycznia 2022 r. otrzymają dodatek w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Wnioski złożone po 31 stycznia ale do 31 października 2022 r. realizowane będą jednorazowo, z wypłatą do 2 grudnia 2022 r.

 

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. – zgodnie z ustawa - pozostawia się bez rozpoznania.

 

Dodatek osłonowy finansowany jest z budżetu państwa.

 

Dodatek osłonowy przysługuje:

-       osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100,00 zł;

-       osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę.

 

Gospodarstwo domowe tworzą:

-       osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe);

-       osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

 

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który jako pierwszy złożył taki wniosek. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

 

Definicja dochodu

 

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób, czyli:

-       przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art.30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne;

-       inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych o których mowa we wniosku.

 

W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę 2 100,00 zł lub 1500,00 zł na osobę, kwotę dodatku ustala się w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, dodatek osłonowy nie przysługuje.

 

Zgodnie z przepisami - dochód obliczany jest na podstawie dochodu z  oku 2020 dla wniosków złożonych od stycznia do lipca 2022 oraz z roku 2021 dla wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 października 2022. Informacje o dochodzie opodatkowanym pobierane są elektroniczne przez organ rozpatrujący wniosek natomiast informacje o dochodzie nieopodatkowanym należy uwzględnić we wniosku.

 

Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:

400,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

600,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

850,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

1150,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek osłonowy wynosi rocznie:

500,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

750,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

 

>>> POBIERZ <<<

 

 

 


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.